Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Ρόδο,Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στην πόλη της Ρόδου, Ελλάδα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετεί το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στην Ελλάδα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται εγγραφές και πιστοποιήσεις με συναλλαγές σε ανύπαρκτες τράπεζες με αποτέλεσμα την διευκόλυνση ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στην Ρόδο και η παρακάτω περίπτωση δεν είναι η μοναδική.

Στις 16/11/2022 με τον Αριθ. Πρωτ.:2801427 της αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στην Ρόδο καταχωρήθηκαν στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών δεκάδων χιλιάδων ευρώ με ανύπαρκτη τράπεζα!

Σημ.: Πρόκειται για την ποιο συνηθισμένη διαδικασία νομιμοποίησης τέτοιων εσόδων, γίνεται με την τοποθέτησή τους σε νόμιμες δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη είναι η κατάθεση σε τράπεζα και στην συνέχεια η ανάληψη για κάλυψη διαφορών αναγκών, ή η απ΄ευθείας αγορά μετοχών από χρηματιστήριο κ.α. πολλές νόμιμες δραστηριότητες. Στην προκυμμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ανύπαρκτη τράπεζα με αποτέλεσμα να πιστοποιηθεί εικονικά- παράνομα μετοχικό κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρείας όπως η περίπτωση της JOSEPH SASSOON HELLAS Α.Ε.

Το ίδιο ακριβώς με πολύ μεγαλύτερα ποσά μιας και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ έγινε και στην σκανδαλώδη περίπτωση της εταιρείας Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε. στην Ρόδο, Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εισαγγελείς αποφεύγουν να πατάξουν την παρανομία διότι το συμφέρον τους προφανώς άλλο.

Την καταχώρηση τραπεζικών συναλλαγών δεκάδων χιλιάδων ευρώ με ανύπαρκτη τράπεζα έπραξαν οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι της λειτουργίας της υπηρεσίας ΓΕΜΗ στην Ρόδο που όφειλαν να ελέγξουνε την νομιμότητα των συναλλαγών, όπου για τους ιδικούς τους λόγους παρέλειψαν να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο νομιμότητας των πράξεων, σε συνεργασία με τους Μετόχους που γνώριζαν την ψευδή δήλωση που κατέθεταν με αποτέλεσμα να πιστοποιηθεί εικονικά το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία JOSEPH SASSOON HELLAS Α.Ε., με αριθμό ΓΕΜΗ 166670620000 σε ανύπαρκτη τράπεζα.

Τα Επίσημα Στοιχεία και η Ανύπαρκτη Τράπεζα

Την 16/11/2022 καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3292024, το από 10/11/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής κ Στέργος Κασέκας γνωρίζοντας την υποχρέωση της εταιρείας, όπως σε ειδική συνεδρίαση του ιδίου πιστοποιηθεί η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου σύστασης της εταιρείας στο σύνολό του, πιστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε η κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου σύστασης εξ’ Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00€), στο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας στην τράπεζα SASSOON BANK, 71 Lower Baggot Street, Dublin,

DO2 P593, Ireland σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτής, το οποίο Καταστατικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και πήρε Αριθμό 166670620000.

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής αφού λαμβάνει γνώση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας και από τις σχετικές εγγραφές, διαπιστώνει ότι πράγματι έγινε η καταβολή ολόκληρου του ποσού του αρχικού κεφαλαίου σύστασης, συνόλου 25.000,00 ΕΥΡΩ δια εισφοράς, ως εξής:

Ειδικότερα, o μέτοχος Φώτιος Κασέκας έχει καταβάλει το συνολικό ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ, (€24.750,00) σε μετρητά, ακριβώς όπως αναλύονται στην παρακάνω παράγραφο, σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ως παρακάτω:

SASOON BANK

71 Lower Baggot Street, Dublin DO2 P593, Ireland

IBANDE10050000170328428

Ημερομηνία 25/10/2022

Ποσό €24.750,00

Το παραπάνω ποσό των €24.750,00 συμπεριλαμβάνεται στην κατάθεση των €45.000,00 της παραπάνω ημέρας της οποίας η διαφορά των €20.250,00 (€45.000,00-€24.750,00) προορίζεται για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου από τον ίδιο μέτοχο. Επιπλέον, ο μέτοχος Στέργος Κασέκας έχει καταβάλει το συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα Ευρώ (€250,00) σε μετρητά, σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, στην ίδια τράπεζα ως παρακάτω:

SASOON BANK

71 Lower Baggot Street, Dublin DO2 P593, Ireland

IBAN: DE10050000170328428

Ημερομηνία 9/11/2022

Ποσό €250,00

Ύστερα από την εν λόγω κατάθεση του αρχικού κεφαλαίου σύστασης, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000,00) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10,00) η κάθε μία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην βιασύνη τους να υλοποιήσουν τις εικονικές και παράνομες συναλλαγές τόσο οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας στην Ρόδο όσο και μέτοχοι, κατέγραψαν και λάθος ποσό ως κατατεθειμένο ποσό στην ανύπαρκτη τράπεζα SASOON BANK αναφορικά με την συμμετοχή του 2ου Μετόχου και λάθος αριθμό μετοχών που κατέχουν και οι δύο (αδέλφια Φώτης και Στέργος Κασέκας) μέτοχοι της εταιρείας JOSEPH SASSOON HELLAS Α.Ε., με αριθμό ΓΕΜΗ 166670620000 σε ανύπαρκτη τράπεζα.

Το Επίσημο Έγγραφο

sos SASSOON BANK υποθεση fantomas Κωστα Β_watermark

Η ανύπαρκτη τράπεζα SASOON BANK.

Βεβαίωση από το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας

Central bank Irland financial crime re SASSON-2-8_watermark_page-0001

 Μια εύλογη ερώτηση

Η εταιρείας JOSEPH SASSOON HELLAS Α.Ε. είναι των αφ/ων Φώτης και Στέργος Κασέκας ή μήπως είναι οι μπροστινοί – αχυράνθρωποι του γνωστού SASOON με την στενή σχέση στον κύκλο του Πρωθυπουργικού ζεύγους Κυριάκο και Μαρέβα Μητσοτάκη;

Είναι αυτός ο λόγος της αδράνειας και της Εισαγγελικής απραξίας στο έγκλημα της καταπολέμησης του εγκλήματος, Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος;