Μυστικές Μονάδες Jandarma Μυστικές Υπηρεσίες

Μυστικές Μονάδες Jandarma – Μυστικές Υπηρεσίες

37° 2’49.91″N
27°24’16.99″E

37° 2’50.03″N
27°24’15.67″E

37° 2’49.81″N
27°24’14.38″E


Εγκαταστάσεις και κτίρια Διοίκησης ειδικών δυνάμεων σώματος jandarma

37° 2’48.54″N
27°24’30.98″E

37° 2’47.47″N
27°24’30.15″E

37° 2’47.06″N
27°24’28.64″E

37° 2’46.53″N
27°24’27.71″E

37° 2’44.48″N
27°24’26.95″E

37° 2’44.42″N
27°24’25.86″E

37° 2’44.47″N
27°24’25.16″E

37° 2’45.03″N
27°24’24.75″E

37° 2’45.13″N
27°24’25.68″E